Svar på blogginlägg om SD och invandring

En gammal valbobo skrev igår följande blogginlägg om SD och invandring. Jag tänkte här bemöta de påståenden och funderingar som lyfts i blogginlägget.

Nu är jag ingen person som sympatiserar med Sverigedemokraterna, däremot är jag intresserad av fakta och jag tycker om att lyssna på människor för att höra deras berättelser. Det gör också att jag hört många av Sverigedemokraters väljare ventilerat sina åsikter för mig. Visst finns det rasister och islamofober bland deras väljare men det finns också vanliga arbetare, invandrare och andra som är trötta på hur samhället prioriterar bort dem genom att hela tiden ta in mer invandrare trots att befintliga invandrare inte integrerats, inte fått jobb, inte lyckats hitta en bostad utanför det segregerade område de är fast i, osv. Därför känner jag att jag har en viss insikt i hur Sverigedemokrater resonerar. Baserat på det och de ämneskunskaper som jag besitter tänkte jag nu bemöta inlägget med några kommentarer.

"SDs stjärnskott Kent Ekeroth (ja han som viftade med ett järnrör, kallade en tjej för hora och komikern Soran för jävla babbe) som gör comeback efter sin lilla politiska timeout i skamvrån."

Det var Erik Almqvist som kallade tjejen för hora och Soran för babbe. Ekeroth var den som filmade allt.

"Ifall man bortser en sekund från det mest uppenbara problemet att SD är ett fientligt parti emot allt som inte är gult och blått enligt deras egna skruvade uppfattning, och ser till alla de oförsvarsbara skandalerna som avlöst varandra genom åren. Så kan jag bara inte förstå hur man kan ha fortsatt förtroende för dom som eventuella makthavare."

Anledningen till att SD växer är för att det är det enda partiet som vill minska invandringen samt att övriga partier nedprioriterar vissa grupper av inrikesfödda. Enligt SOM-undersökningen 2012 från Göteborgs Universitet vill 45 procent av svenskarna ha ett minskat flyktingmottagande. Sedan är det också så att dessa skandaler gynnat SD, inte missgynnat dem. SD fick en offerroll och det var inte bättre av att det var medier och politiker som gick till attack mot dem. Många svenskar har nämligen lågt förtroende för både medier - speciellt Aftonbladet och Expressen - samt politiker. Det gör att det lätt blir "fiendens fiende är min vän" samt att man känner starkare sympatier för den angripna. SD gick trots allt starkt framåt i under järnrörsskandalen.

Sedan är det tyvärr så att allt mer pekar på att mängden invandring är den största orsaken till våra integrationsproblem. Enligt MIPEX har vi nämligen bäst integrationspolitik av länderna i Europa och Nordamerika.

Då kan man fråga sig varför vi är näst sämst på integration.

Ryszard Szulkin, professor i sociologi vid Stockholms Universitet och Institutet för framtidsstudier säger följande om orsakerna:

"Det är troligen en kombination av att Sverige tar emot relativt många asylsökande och att relativt få okvalificerade jobb finns i landet"

Att vi har ett överutbud av lågkvalificerad arbetskraft styrks också av arbetsförmedlingens prognoschef.

Även om Sverige har relativt öppna gränser när det gäller invandringen så har vi samtidigt väldigt stängda gränser in på arbets- och bostadsmarknaden eftersom vi har både en låg efterfrågan på lågkvalificerad arbetskraft och ett lågt utbud av arbetskraft. Det betyder att takten som invandrare kan integreras är långsam och om vi har en invandringstakt som är högre än det så kommer flaskhalsarna att skapa segregation och andra problem. Och dessa problem retar upp människor. En slutsats av detta är också att befintliga invandrare som ännu inte integrerats är de som drabbas hårdast av dagens invandringspolitik.

Sedan finns det givetvis också islamofober och rasister som röstar på SD men det är inte där som partiet vuxit. De har vuxit för att de tonat ned sin retorik och lockat till sig mer vanliga medborgare. Expo föreläser om detta. Denna mildare retorik har även fått konsekvensen att de mer extrema väljarna i någon grad börjat gå över till Svenskarnas parti.

"NU senast Jonas Åkerlunds uttalande om att invandrare är ”parasiter” och ”snyltare”."

Dock var det något han sa för över ett decennium sedan och därför är det många som inte bryr sig om det. De ser det bara som att medierna försöker greppa efter halmstrån. Det gynnar sannolikt SD.

"De ”glömmer” att redovisa den förlorade inkomsten till statskassan från de positiva ekonomiska delarna som invandringen faktiskt generarar, framförallt långsiktigt. Alltså, ifall man väljer att ta bort en kostnad för något som även kan ses som en investering som på lång sikt betalar igen och möjligen mer därtill, måste man ta med bägge delarna för att ge en rättvis redovisning."

Precis som andra partier så gör SD en budget för en mandatperiod. Det har sina brister eftersom man bara tittar på fyra år men det är så man gör. Ska man ha den utgångspunkten som du har så kan man hitta ganska stora brister i alla partiers budget. Sedan är det tyvärr så att invandringen inte behöver ge en vinst i slutändan. Tittar man på sysselsättningsgraden hos de flesta invandrargrupper så blir den aldrig så hög att det skapar någon nettovinst för det svenska samhället. Inte ens andra generationens invandrare hävdar sig numera bra på arbetsmarknaden eftersom deras skolresultat som grupp är lågt. Det betyder att inte ens andra generationens invandrare behöver skapa en nettovinst för samhället. Frågan är då hur många generationer som krävs för att kompensera för dessa kostnader, dvs innan samhället går med vinst.

"Och att endast se människoliv som ettor och nollor lämnar en unken eftersmak i munnen."

Visst är det så men siffror är också en beskrivning av människoöden. De låga sysselsättningssiffrorna för utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrare berättar för oss att de är en utsatt grupp, en grupp som har lägre social status, högre risk för att begå brott, mm. Politiker har tagit hit många människor men de har inte sett till att de kommit in på riktigt i samhället. När Sverige införde reglerad invandring på 60-talet så var syftet att begränsa invandringen eftersom mängden invandring annars riskerade att göra så invandrare inte fick lika goda förutsättningar som inrikesfödda. Sedan på 70-talet så gick man ifrån detta och därefter har vi fått en utveckling där invandrare i allt större grad fått sämre förutsättningar i vårt samhälle.

"Men tyvärr så känns det lönlöst att försöka argumentera för vad jag kan tycka är den absolut viktigaste delen, att hjälpa utsatta människor och ge dem chansen till ett värdigt liv. I många fall bara ett liv överhuvudtaget som de med stor sannolikhet hade berövats i sitt hemland."

Globala utvecklingsfrågor har under många år varit ett stort intresse och jag tycker också att man ska hjälpa utsatta människor. Dock är det väldigt ineffektivt att göra det här i Sverige eftersom det är så dyrt. Vi behöver ju även väga in exempelvis de tre miljoner människor som sitter fast i flyktinglägren runt Syrien. Där är det en enorm resursbrist. Jag är själv med och finansierar en skola för syriska flyktingbarn i Libanon. En långsiktig humanitär politik behöver i första hand ske genom satsningar i utvecklingsländerna. Här är graf som visar utmaningen. Sedan är det givetvis så att flyktingar som verkligen riskerar att dödas behöver få skydd. Dock är det bara en liten del av flyktingarna som är utsatt för en sådan risk. Till och med flyktingarna från Syrien skulle idag kunna välja att stanna i ett flyktingläger där de är säkra från kriget. De flesta gör också det även om förhållandena inte är speciellt bra pga resursbristen.

Det är trots allt så att det är dyrt att ta sig in i EU. Det gör också att de mest behövande endast kan ta sig hit via UNHCRs kvotsystem. Dessa flyktingar vill till och med SD ta emot. En fördel med UNHCRs system är att det är en större garanti att de som kommer hit verkligen är flyktingar och verkligen är behövande eftersom de väljs ut på plats. Den illegala invandringen är till skillnad mot detta osäker, dyr och missbrukas av lyckosökare samt gynnar flyktingsmugglare.

Eftersom Sverige redan är i toppen när det gäller flyktinginvandringen så är det viktigaste att få med andra EU-länder. Över hälften av EU-länderna är inte ens med i UNHCRs kvotsystem och tar därför inte emot några kvotflyktingar. Sverige tar idag emot långt mer flyktingar än de är juridiskt bundna att göra. Vi frångår Dublinförordningen trots att det kostar oss stora summor pengar. Vi tar de asylansökningar som andra länder egentligen är skyldiga att hantera.

"...invandrarna kostar Sverige löjliga summor pengar varje år som vi istället skulle kunna lägga på äldreomsorgen, skolan och sjukvården osv"

Jag vet inte vad du menar med löjliga summor pengar men den mest ambitiösa studien är den som Jan Ekberg gjorde åt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Från rapporten:

I Sverige finns ett antal undersökningar om hur den offentliga sektorn under olika perioder har omfördelat inkomster mellan invandrare och infödda. Sammanfattningsvis visar resultaten att den offentliga sektorn fram till omkring 1980 årligen omfördelade inkomster från invandrare till infödda. Under denna period hade invandrarna ett gott sysselsättningsläge och en i detta perspektiv gynnsam ålderssammansättning. Den årliga nettointäkten tycks ha kulminerat i början av 1970-talet då den uppgick till cirka 1 procent av bruttonationalprodukten (BNP). I takt med att invandrarnas sysselsättningsläge försämrades minskade den årliga intäkten för att nå ett noll-läge i mitten/slutet av 1980-talet. Under 1990-talet övergick nettointäkten till en nettokostnad, dvs. en inkomstomfördelning från infödda till invandrare. Vid mitten/slutet av 1990-talet uppgick årskostnaden för infödda netto till 1,5 till 2 procent av BNP.

Beräkningen i denna rapport visar på en årlig omfördelning från infödda till invandrarbefolkningen motsvarande 1,5 till 2 procent av BNP för år 2006. Omfördelningen har således inte förändrats mycket sedan 1990-talet vilket kan förefalla överraskande med tanke på att invandrarbefolkningen vuxit sedan dess. Förklaringen är att invandrarnas arbetsmarknadsläge har förbättrats, även om det fortfarande är klart sämre än för den infödda befolkningen.

I dagens siffror är det 50-70 miljarder kronor årligen. Det är heller inte osannolikt att kostnaden kan vara ännu högre idag eftersom flyktinginvandringen har ökat.

"Till er som tror att invandringen bara kostar Sverige pengar föreslår jag att ni sneglar lite snabbt på tex resultatet från en undersökning gjord av internationella samarbetspartnern OECD"

Om du läser studien så framgår det att det positiva resultatet endast gäller efter att man exkluderat 40 procent av utgifterna. Om dessa istället inkluderas så övergår det till en nettokostnad (vilket till och med står i studien). Dessutom berör studien "befintlig invandrare" och kan inte användas för att påvisa effekterna av dagens eller den framtida invandringen, det är studien tydlig med.

"Om vi ska återgå till det att man aldrig kan garantera en prognos för framtiden så kan vi blicka bakåt istället nu när vi har facit i handen."

Migrationsforskningen är tydlig med att invandringens effekter på arbetsmarknaden är unik för plats och tid. Enligt Migrationsobservatioriet i Oxford:

The impacts of immigration on the labour market critically depend on the skills of migrants, the skills of existing workers, and the characteristics of the host economy. Research evidence on the labour market effects of immigration is thus always specific to time and place.

Därför kan man inte empiriskt använda invandringen från en period för att bevisa effekterna av invandring under en annan period. Det beror på att både invandringens komposition och mottagarlandets förutsättningar skiljer mellan olika tidpunkter. Jan Ekbergs studie av den svenska arbetsmarknaden visar också att den tidigare invandringen fungerat bättre än de senaste decenniernas invandring (se citatet längre upp).

"Bla i partiledardebatten då självaste super Jimmie hade svårt att tackla Reinfeldts förklaring om det ekonomiska resultatet av invandringen från just forna Jugoslavien som idag visar positiva siffror."

Fast det ekonomiska resultatet visar inte på positiva siffror. Sysselsättningsgraden är fortfarande för låg. I sammanhanget bör man också känna till att Regeringen plockade russinet ur kakan, de tog den grupp vars sysselsättningsgrad var högst men ändå var den för låg för att det skulle bli en nettovinst för den offentliga ekonomin.

"Ifall ni som röstar på SD har en bra förklaring, ge mig den snälla, för jag förstår verkligen inte. Och till er kommer härmed min första fråga, vill ni verkligen ha en makthavare som inte har några som helst problem med att ljuga hela det svenska folket rakt upp i ansiktet, som inte ser nåt fel i att kalla en tjej för hora och som dessutom inte kan räkna?"

Nu röstar jag inte på SD men det där påståendet är ju lite knepigt eftersom också regeringen ljuger folket rakt upp i ansiktet. De ljuger om invandringens kostnader. Det är också den kritiken som nationalekonomen Tino Sanandaji lyfter här i en längre debatt. Jag tycker du bör lyssna på denna debatt eftersom Tino till skillnad mot politikerna har koll på siffrorna.

"Med tanke på att opinionsmätningen från september i år visade att SD ökat (!?) med 0.8 procentenheter kan man bara tragiskt nog konstatera att inget av det jag har nämnt hittills spelar någon som helst roll för de väljarna."
Dels så stämmer ju inte allt av det du skrivit och dels så är många trötta på "etablissemanget", på den påtvingade invandringspolitiken och dess effekter. Här tror jag att det är viktigt med empati för då kan vi lättare förstå varför folk röstar på SD.

Hur ska ett berikande kulturmöte kunna ske med tvång? Och i så fall, om det nu ändå är berikande. Vem vill inte bli berikad?"

Först och främst är det ju så att stycket från principprogrammet är gammalt (har du fått det från Betner?). Jag hittar det nämligen inte i SDs nuvarande partiprogram. Sedan kanske du missförstår meningen. Det SD menar är ju att ett kulturmöte inte blir berikande om det sker med tvång och det är en slutsats som jag delar. För att ett kulturellt möte ska vara berikande så behöver det nog oftast ske på ett frivilligt sätt - annars är risken stor att det blir negativt.

"Den kulturimperialism vi utsätts för torde väl komma från USA och i viss mån Storbritannien. Är det är alltså de som inte får vandra hit?"

Det var ett dåligt ordval eller felaktigt resonemang av SD men oavsett så lär man förstå sig på mänskliga beteenden - vad som anses vara främmande och vad som anses vara bekant. Det finns säkert över 200 psykosociala experiment som visar att vi människor föredrar det som vi är bekanta med samt undviker eller ogillar det främmande. Detta anses vara grunden för främlingsfientlighet och rasism men också inställningen till andra främmande saker som tex kulturella intryck. Det är också viktigt att förstå att viljan att ta in ett nytt intryck eller en ny upplevelse bör komma från vår egen insida. Om det istället är påtvingat på ett sätt som man inte kan påverka så skapar det lätt motstånd. Svenskar är mer van vid den anglosaxiska kulturen än den arabiska kulturen. Det finns även andra stora skillnader när det gäller värderingar och normer.

"Ibland vill vi ha det gamla hellre än det nya. Jag ser inte problemet."

Som jag beskrivit ovan så är det ett mänskligt beteende att föredra det bekanta och att vilja ha något nytt behöver ofta först förankras på vår egen insida annars riskerar det att skapa motstånd. När du utgår från dig själv så utgår du från en känsla och ett mål som förankrats inom dig. Det blir helt annorlunda om någon försöker påtvinga förändringar hos människor eller i deras omgivning.

Min slutsats av invandringspolitiken är att det vore bättre om "etablissemanget" tog tag i problemen istället för att hela tiden försöka sopa dem under mattan. Nu blir resultatet istället att människor röstar på Sverigedemokraterna eftersom de är de enda som vågar tala om problemen. Folkpartiet försökte tala om problemen för c:a 10 år sedan, de blev då hårt angripna och anklagade för att vara rasister. Samma sak har skett när Moderaterna på senare tid försökt lyfta problemen. Jag vet själv att inom MP och V så talar man om problemen men man vågar inte säga något utåt. På kommunal nivå runt om i landet växer protesterna.

Vad anser ni om de påståenden jag lyfter och de svar jag ger? Har ni andra perspektiv som jag missat?