Svar till Scocco och Andersson om 900 miljarder-rapportens beräkningsmetod

Scocco och Andersson (S & A) har i en artikel på Arena idé försökt förklara beräkningsmetoden de använder i rapporten ”900 miljarder skäl att uppskatta invandring”. Argumentationen innehåller dock avgörande brister som jag här ska förklara.

S & A skriver följande:

"Det kan i ett första intryck se rimligt ut att justera för detta som Jan Ekberg gjort, men tvärtom om blir detta missvisande. Det bygger på ett outtalat antagande att svensk näringsstruktur skulle se annorlunda ut om utländska personer inte bodde i landet, det vill säga de arbeten de utför är direkt kopplade till deras etnicitet. Detta stämmer inte."

Vad detta resonemang missar är dock att sysselsättning och skatteintäkter inte bara beror på svensk näringsstruktur - vilket påverkar efterfrågan på arbetskraft - utan även beror på utbudet av arbetskraft. S & A försöker även göra en irrelevant koppling till etnicitet när det egentligen handlar om invandrares färdigheter och förhållandet till vad svensk arbetsmarknad efterfrågar.

Problemet är helt enkelt att invandringen bidragit till ett överutbud av lågkvalificerad arbetskraft vilket i sin tur gjort att det är svårare för lågkvalificerade att få sysselsättning, det drabbar främst invandrare men även lågkvalificerade inrikes födda.

S & A försöker sedan göra en jämförelse med ett Sverige utan kvinnor:

"För att pedagogisera poängen kan vi tänka oss en liknande studie på ett Sverige utan kvinnor. I en sådan studie skulle Sverige få en betydligt högre genomsnittslön, och högre produktivitetsnivå, därför att i huvudsak skulle arbetsmarknaden bestå av män i privat sektor, som har högre lön. Betyder det att ett Sverige utan kvinnor inte skulle ha dagens kvinnodominerade sektorer, främst sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg? Nej, naturligtvis inte, utan dessa arbetsuppgifter skulle utföras av män, d.v.s. produktivitetsnivån och näringsstrukturer skulle se i huvudsak likadan ut och män skulle utföra de arbeten i huvudsak kvinnor gör idag."

Denna jämförelse missar skillnaden i utbildningsnivå. Bland nyanlända har det länge funnits en stor andel lågkvalificerade. Detta går inte att se hos inrikes födda kvinnor och därför blir jämförelsen irrelevant. Det handlar inte om individer som faktiskt jobbar i Sverige utan det handlar om de individer som skapar ett överutbud på arbetsmarknaden vilket i sin tur bidrar till arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och lägre löner.

Det som är värre i det större sammanhanget är att detta överutbud på arbetskraft skapar incitament att försvaga den svenska arbetsrätten och att sänka ingångslönerna. Med andra ord finns det en målkonflikt för LO och Arena idé.