Utsläpp av växthusgaser - orsaker och lösningar

Ett av dagens allvarligaste miljöproblem anses vara klimathotet. Forskarvärldens slutsats är att vi människor bidrar till klimatförändringarna, därför är det viktigt att vi förstår de bakomliggande orsakerna.

Det klimatsystemet bryr sig om är enbart mänsklighetens totala utsläpp. Detta kan på ett enkelt sett beskrivas med formeln:

I = P x A x T

Den totala miljöpåverkan (I) är produkten av befolkningsmängden (P), rikedomen (A) och tekniken (T).

Befolkningen
Ämnet befolkningsminskning för lätt tankarna till kinas enbarnspolitik men egentligen behöver inte åtgärderna vara så totalitära. Iran lyckades med lätta reformer minska antalet barn per kvinna från 6,5 under första halvan av 80-talet till 1,71 barn per kvinna 2007. Exempel på reformer som infördes:
* Gratis preventivmedel.
* Barnbidrag och betald föräldraledighet togs bort efter det tredje barnet.
* Vid giftemål behövde alla gå en utbildning om preventivmedel.
* Informationsspridning.

Anledningen till att Iran gjorde detta var dock inte för klimatet utan för att landet såg växande sociala och ekonomiska problem i takt med att befolkningen ökade.

London School of Economics har i en stude visat att pengar satsade på preventivmedel är närmare fem gånger effektivare i att minska utsläpp av växthusgaser än pengar satsade på rena klimatåtgärder. En studie från Oregon State University visar att den negativa klimatpåverkan från ett extra barn är närmare 20 gånger högre än vad enskilda livsstilsförändringar som tex en snålare bil, återvinning eller byte till snålare belysning ger som vinst under en livstid.

En annan viktig åtgärd är kvinnors rättigheter. I många länder har kvinnor fortfarande inte samma rättigheter till utbildning vilket ofta leder till att de skaffar sitt första barn relativt tidigt.

Ekonomin
Vårt ekonomiska system är designat att hela tiden växa. Det är problematiskt eftersom det innebär att vi konsumerar mer och mer. Även om de produkter och tjänster vi konsumerar hela tiden blir effektivare bidrar den ökade rikedomen till att vi faktiskt använder mer naturresurser. Detta kallas för Jevon's paradox eller rekyleffekten.

Anledningen till att ekonomin behöver växa beror på flera saker:
* I ett land där det blir fler och fler människor behöver ekonomin växa för att den genomsnittliga inkomsten inte ska minska.
* Om en samhällsgrupp ska få det bättre behöver ekonomin växa för att det inte ska ske en omfördelning från någon annan samhällsgrupp.
* Skulder ska bli lättare att betala av.

Detta är antagligen den svåraste faktorn att angripa eftersom den kräver livsstilsförändringar när vi människor behöver nöja sig med en värld där vi inte hela tiden får det materiellt bättre eller i de flesta fall acceptera en sänkt konsumtionsnivå för att ge utrymme för fler och fler människor. Det är till och med så att konsumtionen av naturresurser radikalt behöver minska i västvärlden om vi ska nå hållbara nivåer samt en rättvis fördelning till utvecklingsländerna. Det betyder radikalt sänkta konsumtionsnivåer här i den utvecklade delen av världen.

En förbättring av marknadens prismekanismer och prissättningen av naturresurser är sannolikt även ett viktigt steg. Det krävs en mer långsiktig prissättning där de långsiktiga miljökonsekvenserna är inräknade i dagens pris.

Tekniken
Idag finns det en stor tilltro att tekniken ska lösa vår klimatpåverkan. Tyvärr talas det väldigt lite om att tekniken begränsas av naturlagarna. Energiproduktion styrs hårt av termodynamikens lagar som i praktiken innebär att energi faktiskt inte ens kan produceras, den kan bara omvandlas och det med förlust. Det här sätter stora begränsningar på vad vi kan uppnå med hjälp av teknik. Samtidigt är det inte säkert att det som fungerar i liten skala också fungerar i stor skala alternativt att det inte kan skala upp tillräckligt snabbt. Tid och volym är två faktorer som behöver vägas in i teknikens möjligheter.

Slutsats
Idag fokuserar samhället i princip enbart på den sista faktorn (T). Vi ska genom alternativa energikällor, snålare bilar, ekologiskt producerad mat och mycket annat minska våra utsläpp av växthusgaser. En del människor väljer visserligen att konsumera mindre men de är relativt få. Tyvärr räcker mest sannolikt inte satsningar på bättre teknik om befolkningsmängden och ekonomin fortsätter att växa. I bästa fall växer problemen, i sämsta fall blir de omöjliga att klara av. Oavsett är det inte ett effektivt sätt att minska utsläppen av växthusgaser. Det mest rationella och effektiva är att satsa på alla tre faktorer.