Veronica Svärd bemöter invandringskritisk annons

Här om dagen publicerade Aftonbladet en debattartikel av Veronica Svärd - riksdagskandidat för Feministiskt initiativ och doktorand i socialt arbete. Eftersom min slutsats är att artikeln innehåller stora brister så har jag valt att bemöta den här.

Veronica skriver:

"Vi var många som reagerade och menade att det är viktigt att bemöta falska påståenden med korrekta fakta och slutsatser, och inte minst att det är viktigt att bemöta rasistiska påståenden med en human utgångspunkt."

Jag har också tagit del av den ursprungliga annonsen, den är vinklad men innehåller på sin höjd ett falsk påstående. Detta falska påstående ligger i att den första punkten hävdar att "drygt 1,1 miljoner invandrare" beviljats uppehållstillstånd. Det enda som med säkerhet går att säga är att 1,1 miljoner uppehållstillstånd utfärdats. Vissa av dessa uppehållstillstånd kan ha tilldelats en och samma invandrare vid olika tillfällen. Förutom denna punkt är det inget annat påstående som är falskt.

"Siffrorna är intetsägande eftersom nettoinvandringen är hälften;"

Nej, siffrorna är inte intetsägande. De säger bara väldigt lite om invandringen till Sverige.

"Över 100 000 människor har dödats i inbördeskriget. Barn torteras och tusentals barn har dödats. Över 2,1 miljoner människor, varav hälften barn, befinner sig på flykt i Syriens grannländer. Sverige kan ge skydd åt fler!"

Hela detta stycke är en form av ignoratio elenchi, dvs det innehåller korrekta påståenden men säger inget som motbevisar det påstående som bemöts. Således är det ett argumentationsfel. I sammanhanget bör man dock tänka på att EUs gränser gör att det inte är de mest behövande som kommer hit (undantaget kvotflyktingarna). Istället är det personer som invandrat illegalt genom att betala flyktingsmugglare, dvs relativt kapitalstarka individer. Flyktingsmugglarna säljer falska pass och falska bakgrundshistorier, det är inte bara flyktingar från Syrien som köper dessa utan även syrier från stabila länder samt andra personer från regionen. Jag tycker helt klart att Sverige ska ställa upp för Syrien men det mest effektiva är att göra det via UNHCR genom att först skapa goda förutsättningar för de som finns i flyktinglägren och sedan låta kvotsystemet hantera asylinvandringen. På så sett når hjälpen många fler, man skapar säkra passager, de mest behövande kan komma hit och man gynnar inte människosmugglarna.

"Två tredjedelar av dem som invandrat är självförsörjande efter sju år!"

Det stämmer inte eftersom det är ett medianvärde och inte ett medelvärde. Baserat på SCBs rapport "Integration - utrikes födda på arbetsmarknaden" kan man konstatera att de två senaste jämförda kohorterna har ungefär 55 procents sysselsättning efter sju år. Nationalekonomen Tino Sanandaji förklarar det hela här.

"En strålande ekonomisk affär för Sverige som inte behövt försörja dessa personer under de uppåt 20 år det annars tar innan inrikes födda blir självförsörjande (inrikes födda är så klart lika mycket värda ändå)."

Nej, det är ingen strålande ekonomisk affär eftersom exempelvis Jan Ekbergs rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi visar att invandringen är en förlustaffär för den offentliga ekonomin. Det gäller speciellt den invandring som skett sedan mitten/slutet av 90-talet.

"Enligt OECD är nettovinsten drygt 26 000 kronor per år och utrikes fött hushåll."

Nej, för OECD har i sina beräkningar exkluderat stora kostnadsposter. I rapporten framgår det tydligt att när dessa kostnadsposter räknas in så blir det en nettokostnad. Under de jämförda åren var även Sveriges offentliga ekonomi i balans vilket omöjliggör att invandrare skulle kunna ha skapat en nettovinst under perioden. Om både inrikesfödda och utrikesfödda under perioden skapat nettointäkter hade nämligen den offentliga ekonomin haft ett överskott. Jan Ekberg har kallat det

"Nej! Definitionen ”utrikesfödda hushåll” (som används i statistiken) innebär att minst en person är utrikesfödd; en majoritet i hushållet kan alltså vara inrikes födda."

Påståendet som bemöts hävdar inte att utrikesfödda hushåll enbart berör utrikesfödda. Påståendet i sig är alltså korrekt. Därför blir ditt "Nej!" fel. Det är dock bra att du förtydligar vad det innebär.

"För att inte tala om hur många utanförskapsområden vi hade i Sverige i slutet av 1800-talet när människor flydde Sverige!"

Ignoratio elenchi igen. Det är irrelevant att jämföra med 1800-talets Sverige.

"Inte heller då var fattigdom och arbetslöshet invandrades fel. De sociala problemen beror på svensk politik och ekonomi, inte migration."

Forskningen tyder tyvärr på att immigrationen är en av flera orsaker till segregation och arbetslöshet bland invandrare. Enligt MIPEX så har Sverige bäst integrationspolitik bland jämförda länder. Men både den tidigare nämnda OECD-rapporten samt forskning från Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier visar att Sverige är bland de sämsta länderna på att integrera invandrare, enligt den svenska forskningen är det bara krisens Spanien som är sämre. Ryszard Szulkin som ligger bakom den svenska forskningen hävdar att det troligen beror på för stor asylinvandring och brist på lågkvalificerade arbetstillfällen.

En arbetsmarknad beror på utbud och efterfrågan. Allt som bidrar till obalanser mellan utbud och efterfrågan skapar arbetslöshet och är således en orsak. Om invandring bidrar till obalanser på arbetsmarknaden - vilket det i Sveriges fall gör - så är det alltså en orsak till problemen. Sedan finns det också andra orsaker, exempelvis globalisering, produktionseffektivisering och gränser för minimilöner.

Det är många i vårt samhälle som vill behålla höga minimilöner bland annat eftersom stora inkomstskillnader bidrar till sociala problem men då uppstår ett dilemma: när det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan så kan inte arbetsmarknaden uppnå jämviktsläge och arbetslöshet uppstår. Detta kräver alltså att man löser arbetsmarknadens obalanser genom att möta angripa utbud och efterfrågan. Bara det kräver sannolikt ganska radikala reformer. Samtidigt har vi en invandring som gör att vi inte kan angripa utbudet. Då kvarstår en enda faktor att arbeta med: efterfrågan. Detta skapar en oerhört svår situation där det kan krävas dyra och radikala reformer för att åtgärda arbetslösheten bland de utsatta grupperna. Jag har hittills inte sett ett enda förslag på åtgärder som skulle kunna lösa det men jag är nyfiken på eventuella förslag som du har.

"Ett samhälle där människor betraktas som kostnadsposter är inte ett humant samhälle."

Tyvärr så bygger en välfärdsstat på en balans mellan kostnader och utgifter. Därför är kostnadsposterna ytterst relevant för en välfärdsstat. Dessa siffror är inte heller enbart siffror i ett datorsystem utan även en delbeskrivning av människors utsatthet och av välfärdsnivån.

"Men författarna till annonsen pekade ut enbart gruppen invandrare, en utgångspunkt som inte kan beskrivas som något annat än nationalistisk, fascistisk och rasistisk."

Att enbart hänvisa till fakta är varken nationalistiskt, fascistiskt eller rasistiskt. Det krävs mer för att det ska nå upp till något av dessa saker. På sin höjd kan man bevisa att det är en vinkling av invandringspolitiken och dess effekter. Att hävda att det "inte kan beskrivas som något annat" är ett logiskt felslut.

Vad anser ni om mina argument? Har jag missat något eller själv begått något argumentationsfel?